Geen objecten gevonden

Privacy

Uw privacy en Thuisvester

Ons doel is om u als huurder een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen bieden! Om dit goed te kunnen doen, hebben wij enkele persoonsgegevens van u nodig. Wij willen u op de hoogte stellen van welke gegevens wij over u opslaan. Vanzelfsprekend gaan wij verantwoordelijk en goed om met uw gegevens. Wij houden ons daarbij aan de voorgeschreven wetgeving en gestelde richtlijnen. Wij raden u aan om deze informatie goed door te lezen en bij eventuele vragen contact met ons op te nemen. 

Bent u op zoek naar de exacte juridische beschrijving? Zie het privacyreglement 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct en indirect herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Bij verhuring geven we duidelijk aan welke gegevens wij opslaan en gebruiken deze alleen in het belang van u als huurder en uw eventuele medehuurders.  

Hieronder is een opsomming gemaakt van de gegevens die wij over u opslaan:

 • Contactinformatie
  Dit zijn gegevens waarmee wij u als  huurder kunnen identificeren en omvat uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en geslacht. Vanaf het moment van inschrijving bij Klik voor Wonen hebben we toegang tot deze gegevens. Vanaf het moment dat iemand huurder wordt bij Thuisvester nemen we deze gegevens uit Kilk voor Wonen op in ons bedrijfssysteem.
 • Huurdersdossier
  Dit zijn gegevens over uw gehuurde woning die wij nodig hebben voor het verhuren van de woning. Hierbij worden onder andere inkomensgegevens, betalingsgegevens, klachten en reparaties verwerkt. Deze gegevens worden verkregen uit onze administratie en/of verstrekt door u als huurder.

 

Waarvoor gebruiken wij de persoonlijke informatie?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel voor het volkshuisvestelijk belang. Deze juridische term houdt in dat gegevens alleen worden gebruikt om huurders een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen bieden. Hieronder is een opsomming gemaakt van de mogelijke handelingen waarbij uw gegevens kunnen worden verwerkt:

 • Bij het toewijzen van een woning;
 • Bij het met voorrang beschikbaar stellen van een woning aan cliënten van zorg- en maatschappelijke organisaties;
 • Bij het afsluiten van een huurovereenkomst;
 • Tijdens de looptijd van de huurovereenkomst met de daaruit voortvloeiende rechten en plichten;
 • Bij het beheren en onderhouden van woningen;
 • Bij het zorg dragen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving;
 • Bij het uitoefenen van diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van de leefomgeving;
 • Bij het innen van vorderingen en het doen van betalingen, inclusief profileren van betaalgedrag;
 • Bij het behandelen van klachten en geschillen;
 • Bij het uitvoeren van accountantscontroles;
 • Bij activiteiten van intern beheer en het verstrekken van gegevens voor historische, statische en wetenschappelijke doeleinden;
 • Bij de uitoefening of toepassing van een andere wet;

 

Gegevens sollicitanten en medewerkers Thuisvester

Niet alleen gegevens van huurders worden verwerkt, maar ook gegevens van sollicitanten en medewerkers van Thuisvester. 

Dit zijn gegevens met betrekking tot contact- opleidings- en financiële gegevens en worden respectievelijk verwerkt voor de sollicitatie en indiensttreding van medewerkers.

 

Aan wie kunnen wij deze informatie eventueel doorgeven?

Uw gegevens kunnen alleen worden uitgewisseld met een andere partij als dit noodzakelijk is voor één of meer van bovenstaande handelingen. Belangrijk voor u als huurder om te weten is dat wij uw gegevens nooit uitwisselen voor commerciële doeleinden en dat gegevens altijd worden opgeslagen binnen Nederland.

Hoe beschermen wij persoonlijke informatie?

Thuisvester beschermt uw gegevens en die van onszelf tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik. Hiervoor hebben wij allerlei technische- en organisatorische maatregelen opgesteld en slaan wij gegevens op in Nederland. Als uw gegevens worden uitgewisseld met een andere partij, zorgen wij dat daarvoor goede afspraken zijn en dat die partij op de hoogte is van onze eisen.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke informatie?

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Hieronder een overzicht van de verschillende typen gegevens en hoe lang wij deze bewaren:

Welke gegevens? Waarvoor? Wanneer vernietigd?
Inkomensdossiers Inkomenstoetsing bij toewijzing Ieder jaar na het afronden van de accountantscontrole
Inkomensgegevens Inkomensafhankelijke huurverhoging Ieder jaar na het afronden van de accountantscontrole
Huurdossiers Huurovereenkomst 2 jaar na het beëindigen van de huurovereenkomst. 
Financiële gegevens Huurovereenkomst 7 jaar na het beëindigen van de huurovereenkomst in verband met het nakomen van de wettelijke administratieve bewaarplicht van Thuisvester
Gegevens onrechtmatig handelen, hinderlijk gedrag en gezondheid Huurovereenkomst 5 jaar na het sluiten van de leefomgevingscasus

Inzage en correctie

U heeft als eigenaar van de gegevens een aantal rechten waarmee u: 

 • gegevens in mag zien,
 • gegevens aan kan laten passen,
 • gegevens kan laten verwijderen,
 • beperking van verwerking van gegevens kunt aanvragen,
 • op uw verzoek naar een organisatie van uw keuze uw gegevens kunt overdragen,
 • bezwaar kunt maken tegen gegevensverwerking. 

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan: privacythuisvesternl

Hoe kunt u contact opnemen?

Mocht u vragen hebben, opmerkingen of wanneer u de gegevens die wij over u opslaan wilt inzien, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@thuisvester.nl.  

Wijzigingen in dit privacy statement

Thuisvester kan dit privacy statement aanpassen. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken op onze website. U blijft dan op de hoogte van de wijzigingen.