Geen objecten gevonden

Privacyreglement

Privacyreglement stichting Thuisvester 

 

1. Inleiding

Stichting Thuisvester (hierna: Thuisvester) zorgt voor een betaalbaar thuis voor mensen met lage- en middeninkomens. Hierbij is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van essentieel belang. Persoonlijke gegevens van huurders, kopers, woningzoekenden, andere bewoners en medewerkers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Thuisvester houdt zich – als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen AVG – aan de regels zoals die zijn gesteld in de AVG. In dit privacyreglement wordt beschreven op welke wijze Thuisvester met persoonsgegevens om gaat, zodat de rechten van betrokkenen zijn gewaarborgd. Voor vragen over privacy of Thuisvester’s reglement, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via 085 – 20 20 777 of privacy@thuisvester.nl.

 

2. Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Thuisvester is op grond van artikel 36 AVG niet verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Deze heeft Thuisvester echter wel aangesteld, omdat privacy hoog in het vaandel staat. De Functionaris Gegevensbescherming heeft als taak toezicht te houden op de naleving van de privacywetgeving. Alle medewerkers zijn, als het gaat om de AVG en/of het privacy beleid, verplicht medewerking te verlenen aan de FG. 

 

 

3. Definities

In dit reglement hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

 

Beheerder:
degene die in opdracht van Thuisvester belast is met het beheer van gegevens;

Betrokkene:
degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, zoals (oud) huurders, kopers, andere bewoners in Thuisvester’s werkgebied en woningzoekenden; 

Convenant:
een overeenkomst met ten minste één overheidspartij of zorgverlener en een of meer andere partijen;

Datalek:
een inbreuk op de beveiliging, bedoeld in artikel 5 AVG, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens;

Derde:
iedere andere partij niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke of de verwerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van Thuisvester of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

Functionaris Gegevensbescherming:
een medewerker van Thuisvester die de privacy belangen van betrokkene behartigt en zorgt draagt voor compliance aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Huuradministratie:
alle informatie omtrent de verhuur, overlastsituaties en huurschulden zoals opgenomen in de leefbaarheid-, verhuur-, financiële-, en derden dossiers;

Klachtencommissie:
onafhankelijke geschillencommissie waarbij huurders hun klacht over de dienstverlening van Thuisvester kunnen voorleggen;

Medewerkers:
werknemers die voor Thuisvester werkzaam zijn, waaronder ook ingehuurd personeel;

Ontvanger:
degene aan wie persoonsgegevens worden verstrekt waaronder ook de medewerkers van Thuisvester;

Persoonsgegevens:
elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals opgenomen in administraties en geautomatiseerde systemen (ook op mobiele devices) alsook beelden van personen die opgenomen zijn met camera’s;

Privacy Impact Assessment:
met een Privacy Impact Assessment (ook wel PIA genoemd) wordt periodiek door Thuisvester onderzocht welk effect een of meerdere gegevensverwerkingen hebben op de persoonlijke levenssfeer. Het is een middel om te kijken of Thuisvester voldoende rekening houdt met de privacybelangen van betrokkenen en of verwerkingen rechtmatig zijn;

Stichting Thuisvester:
de toegelaten instelling zoals bedoeld in artikel 19 van de Woningwet, haar dochterondernemingen en deelnemingen

Toestemming:
elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Verantwoordelijke:
Stichting Thuisvester, die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; de bestuurders/directie van Thuisvester;

Verstrekken van gegevens:
het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;

Verwerking van gegevens:
elke handeling of geheel van handelingen m.b.t. persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Verwerker:
externe persoon of organisatie die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

Wet:
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

4. Doel, doelbinding en grondslag van de gegevensverwerking door Thuisvester

4.1 In het kader van haar taakuitvoering verwerkt Thuisvester persoonsgegevens. Bij de onderstaande dienstverleningsprocessen worden gegevens opgevraagd, vastgelegd en verwerkt, zowel geautomatiseerd als niet-geautomatiseerd:

  Proces Persoonsgegevens (3.2)

1

Bij inschrijving als woningzoekende

A,B,C,D,E,F,G,H,I
2a Bij het toewijzen van een woning A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,S
2b Bij het met voorrang beschikbaar stellen van een woning aan cliënten van zorg- en maatschappelijke organisatie A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,R,S
3 Bij het afsluiten van een huurovereenkomst A,B,C,D,E,F,H,I,J,K,L,R,S
4 Bij het uitoefenen van de huurovereenkomst met de daaruit voortvloeiende rechten en plichten A,B,C,D,E,I,J,K,L,N,O,P,Q 
5 Bij het beheren en onderhouden van woningen A,B,C,D,J,N,Q
6 Bij het zorg dragen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving A,B,C,D,E,F,K,L,O,P,Q,R,S
7 Bij het uitoefenen van diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van de leefomgeving A,B,C,D,E,F,K,L,O,P,Q,R,S
8 Bij het innen van vorderingen en het doen van betalingen, inclusief profileren van betaalgedrag A,B,C,D,E,F,J,K,L,O,P
9 Bij het behandelen van klachten en geschillen A,B,C,D,E,F,L,N,O,P,Q,R
10 Bij het uitvoeren van accountantscontroles A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P, R,S,U
11 Bij activiteiten van intern beheer en het verstrekken van gegevens voor historische, statische en wetenschappelijke doeleinden A,B,C,D,E,F,G,I,K,L,N,O,P,Q,R,S
12 Bij de uitoefening of toepassing van een andere wet A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,U
13 Bij sollicitatie A,C,D,T,V
14 Bij indiensttreding van medewerkers A,B,C,D,E,F,H,I,K,T,U
15 Bij ziekmelding van medewerkers A,B,E

 

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het mogelijk maken van de uitvoering van deze taken en het voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van de uitvoering van deze taken. Altijd met het uitgangspunt dat de huurder centraal staat. Daarnaast legt Thuisvester persoonsgegevens vast met het oog op het ontwikkelen van beleid, ten behoeve van 

onderzoek en advisering op volkshuisvestelijk gebied en voor een verantwoorde bedrijfsvoering.  

 

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt bij deze activiteiten:

a. naam
b. adres
c. telefoonnummer
d. emailadres
e. geboortedatum en/of -plaats
f. geslacht
g. inkomensgegevens
h. burgerlijke staat
i. gezinssamenstelling
j. handtekening 
k. bankrekeningnummer, inclusief een unieke SEPA machtigingscode
l. huurbetalingen, achterstanden en vorderingen
m. verhuurdersverklaring
n. reparatieverzoeken
o. onrechtmatig en hinderlijk gedrag
p. onrechtmatige handelingen
q. klachten en meldingen van derden
r. gegevens betreffende de gezondheid
s. gegevens over de asielstatus en verblijfsvergunning
t. foto
u. contractgegevens
v. referentie vorige werkgever 

 

4.2 Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Dat wil zeggen dat persoonsgegevens alleen gebruikt worden om Thuisvester’s volkshuisvestelijke taken te kunnen uitvoeren.  

 

4.3 Thuisvester verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de in artikel 4.1 genoemde doeleinden. De verwerking doet dus ter zake en is niet bovenmatig. 

 

4.4 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

4.5 Persoonsgegevens worden verkregen van betrokkene. Indien gegevens op andere wijze worden verkregen zonder dat betrokkene hiervan op de hoogte is, dan wordt hiervan aantekening gemaakt. 

 

4.6 Persoonsgegevens kunnen een bijzonder karakter hebben (in de zin van de wet). Thuisvester verwerkt bijzondere persoonsgegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving. Dit privacyreglement is op alle afzonderlijk aangelegde dossiers van toepassing waaronder leefbaarheid-, verhuur- financieel- en derden dossier. Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de verantwoordelijke die gezien hun taak over deze informatie dienen te beschikken.

 

4.7 Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien er een duidelijke reden voor is. Dit noemen we grondslag:

a) de betrokkene voor de verwerking van de hem betreffende gegevens zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

b) de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen;

c) de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Thuisvester onderworpen is;

d) de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;

e) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door Thuisvester of het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of

f) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Thuisvester of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang van de betrokkene op bescherming van de persoonlijke levenssfeer prevaleert.

 

 

 

5. De verstrekking van gegevens

 

a. Gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit voor de uitvoering van de in artikel 4.1 genoemde doeleinden noodzakelijk is. Dit geldt ook voor de verstrekking van camerabeelden.  

 

b. In het belang van de huurder wordt, waar nodig, hulp georganiseerd en overlast en hinder bestreden door middel van het aansturen van passende hulpverlening of een zorgtraject. Persoonsgegevens kunnen daardoor worden verstrekt aan deurwaarderskantoren, incassobedrijven, advocaten, accountantskantoren, gemeenten, politie, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), lokale welzijnsorganisaties, Novadic Kentron, verenigingen van eigenaren en bewindvoerders. Tevens kunnen er persoonsgegevens in opdracht van Thuisvester worden verwerkt door derde partijen. 

 

c. Thuisvester heeft de afspraken over de uitwisseling met derden en de verwerking van persoonsgegevens door derden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst of (samenwerkings-) convenant. Deze convenanten zijn in te zien door betrokkenen. Het verzoek tot inzage moet schriftelijk worden ingediend, gericht aan de Functionaris Gegevensbescherming.

 

d. Gegevens van betrokkene worden niet gebruikt voor commerciële of charitatieve doeleinden. Tevens vindt er geen doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen plaats.

 

e. Gegevens kunnen voor historische-, statistische-, wetenschappelijke -of beleidsdoeleinden worden gebruikt. In de resultaten van deze onderzoeken zijn de gegevens niet meer te herleiden tot natuurlijke personen.

 

f. In bijzondere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt advies ingewonnen bij een deskundige functionaris op het gebied van de  Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

6. Rechten betrokkene

a. Het recht op informatie. 

 

en betrokkene heeft het recht op informatie en te weten wat met zijn persoonsgegevens gebeurt. Een betrokkene wordt op de hoogte gesteld, via het privacy statement op de website van Thuisvester, van het feit dat verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden daarvan zijn. De doeleinden zijn eerder in dit document beschreven.

 

b. Het recht op inzage. 

 

Een betrokkene (vaak huurder) heeft recht op inzage in de op zijn persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Dit verzoek moet schriftelijk, gericht aan de functionaris gegevensbescherming, bij Thuisvester worden ingediend en gaat vergezeld met een identiteits- en bevoegdheidscheck door de Functionaris Gegevensbescherming van Thuisvester. Het inzageverzoek wordt binnen vier weken na ontvangst gehonoreerd.

 

Als gegevens van derden, bijvoorbeeld namen van medewerkers of derden, in het dossier zijn opgenomen die mogelijk bezwaar kunnen hebben tegen inzage, dan wordt voordat inzage wordt verleend, deze persoon eerst gehoord, tenzij dit onmogelijk is. De Functionaris Gegevensbescherming beslist in dat geval of inzage wel of niet wordt toegestaan. Eventueel worden gegevens gedeeltelijk afgeschermd.        

 

c. Het recht op correctie. 

 

Het recht op correctie van gegevens bestaat als gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend voor het doel of in strijd met een wettelijk voorschrift zijn opgenomen. Het verzoek tot correctie moet schriftelijk worden ingediend, gericht aan de Functionaris Gegevensbescherming, en bevat de voorgestelde wijzigingen. Het verzoek gaat vergezeld met een identiteits- en bevoegdheidscheck door de Functionaris Gegevensbescherming van Thuisvester. Thuisvester deelt binnen vier weken na ontvangst mee of de gewenste wijzigingen worden doorgevoerd. Een (gedeeltelijke) afwijzing van het correctieverzoek wordt onderbouwd met passende verklaringen. Wanneer het verzoek zeer omvangrijk of complex is, kan de termijn met maximaal 2 maanden worden verlengd. 

Is de betrokkene het niet eens met hetgeen in het dossier is opgenomen en gelden de bovenstaande criteria voor correctie niet, dan kan de betrokkene zijn/haar eigen zienswijze aan het dossier toevoegen. 

Als het verzoek om correctie terecht is gebleken heeft de verantwoordelijke  een inspanningsverplichting om alle partijen aan wie eerder gegevens zijn verstrekt van de wijziging(en) in kennis te stellen.          

 

 

d. Het recht op verzet. 

 

Betrokkenen kunnen verzoeken hun gegevens niet te verstrekken aan bepaalde ontvangers. Zij moeten hiervoor ‘zwaarwegende en bijzondere persoonlijke omstandigheden’ aanvoeren. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend, gericht aan de Functionaris Gegevensbescherming. Het verzoek gaat vergezeld met een identiteits- en bevoegdheidscheck door de Functionaris Gegevensbescherming van Thuisvester.  De verantwoordelijke beslist binnen vier weken na ontvangst op dit verzoek.

e. Het recht van bezwaar

Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens vanwege redenen die verband houden met een specifieke situatie, als voldaan aan de in de verordening, artikel 21 AVG, genoemde eisen. Thuisvester staakt, wanneer bezwaar wordt gemaakt, de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend, gericht aan de Functionaris Gegevensbescherming. Het verzoek gaat vergezeld met een identiteits- en bevoegdheidscheck door de Functionaris Gegevensbescherming van Thuisvester.  De verantwoordelijke beslist binnen vier weken na ontvangst op dit verzoek.

f. Het recht van dataportabiliteit

Het recht van dataportabiliteit geeft betrokkenen het recht om alle persoonsgegevens te ontvangen die Thuisvester van deze persoon heeft om deze vervolgens aan een andere organisatie te verstrekken. Daarbij kan de betrokkene ook aan Thuisvester verzoeken om de gegevens aan de andere organisatie te verstrekken. De persoonsgegevens worden door Thuisvester in een format verstrekt die het voor de betrokkene gemakkelijk maakt om de gegevens aan een andere organisatie te verstrekken of te hergebruiken. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend, gericht aan de Functionaris Gegevensbescherming. Het verzoek gaat vergezeld met een identiteits- en bevoegdheidscheck door de Functionaris Gegevensbescherming van Thuisvester. De verantwoordelijke beslist binnen vier weken na ontvangst op dit verzoek.

g. Het recht op beperking van de verwerking 

De betrokkene kan verzoeken om de verwerking van zijn gegevens te beperken vanwege mogelijk onjuiste gegevens, onrechtmatige verwerking, onnodige gegevens of bezwaar van betrokkene. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend, gericht aan de Functionaris Gegevensbescherming Het verzoek gaat vergezeld met een identiteits- en bevoegdheidscheck door de Functionaris Gegevensbescherming van Thuisvester. De verantwoordelijke beslist binnen vier weken na ontvangst op dit verzoek. Indien Thuisvester eerder onjuiste persoonsgegevens van een betrokkene aan derden heeft verstrekt en deze blijken onjuist, dan brengt Thuisvester hen daarvan op de hoogte tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanning vergt. 

 

h. Uitzondering op bovengenoemde rechten. 

 

Thuisvester kan de algemene informatieplicht over verwerkingen en het vrijstellingenregister, de plicht informatie te verstrekken en het recht op inzage buiten beschouwing laten voor zover dit noodzakelijk is in het belang van:

a. de veiligheid van de staat;

b. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;

c. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;

d. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften zoals bedoeld onder b en c;

e. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen 

 

De Functionaris Gegevensbescherming beoordeelt of een dergelijke uitzondering zich in een concrete situatie voor doet, neemt een besluit en informeert daarover de verantwoordelijke.

 

 

 

 

 

 

 

7. Bewaartermijnen 

 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verwerkt. De verantwoordelijke vernietigt (persoon)gegevens zonder de betrokkene daarvan vooraf op de hoogte te stellen. De bewaartermijn is per type gegeven/dossier vastgesteld:

a. Inkomensdossiers ten behoeve van de inkomenstoetsing bij toewijzing worden ieder jaar na het afronden van de accountantscontrole verwijderd en vernietigd. 

b. Inkomensgegevens die zijn verzameld voor de inkomensafhankelijke huurverhoging worden ieder jaar na het afronden van de accountantscontrole verwijderd en vernietigd. 

c. Huurdossiers worden tot 2 jaar na het beëindigen van de huurovereenkomst bewaard. Als deze periode is verstreken worden de dossiers geschoond op persoonsgegevens met uitzondering van aanvragen huurtoeslag (5 jaar). Indien er sprake is van een juridische procedure, worden de gegevens bewaard tot wanneer dit noodzakelijk is.

d. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het beëindigen van de huurovereenkomst bewaard in verband met het nakomen van de wettelijke administratieve bewaarplicht van Thuisvester. 

e. Gegevens over onrechtmatig handelen, hinderlijk gedrag en gezondheid worden 5 jaar na het sluiten van de leefomgevingscasus verwijderd.

 

 

8. Klachtenregeling 

 

a. Indien een betrokkene van mening is dat dit reglement niet wordt nageleefd of dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet correct wordt uitgevoerd door Thuisvester, kan er een klacht worden ingediend bij de Functionaris Gegevensbescherming. De Functionaris Gegevensbescherming besluit zelf over de afhandeling van de klacht en informeert hierover het bestuur. De Functionaris Gegevensbescherming maakt de beslissing op de klacht schriftelijk bekend.

De klacht kan schriftelijk worden ingediend door te mailen naar het volgende e-mailadres: privacy@thuisvester.nl

b. Als men niet tevreden is over de klachtbehandeling door de Functionaris Gegevensbescherming van Thuisvester kan men zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met Thuisvester.

c. Een betrokkene kan de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven. Dit kan via    autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-het-cbp/tip-ons

 

9. Geheimhouding en beveiliging

 

a. Alle personen die werkzaam zijn bij Thuisvester (medewerkers) of ten dienste van Thuisvester werkzaamheden verrichten (derden) en daarbij  kennis nemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding, tenzij hun taak of een wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht. Zij hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover hun functie dat vereist.

 

b. Thuisvester treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking of ter voorkoming van onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens. 

 

c. Indien Thuisvester een datalek constateert dat voldoet aan de criteria van artikel 3 in dit privacyreglement, zal door Thuisvester (i.c. de FG) bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding worden gemaakt van dit datalek. Ook degene, van wie de persoonsgegevens op dat moment zijn gelekt, worden door Thuisvester op de hoogte gesteld. 

 

d. Thuisvester heeft als uitgangspunt om een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te voeren bij risicovolle processen met betrekking tot nieuwe verwerkingen en veranderingen in de organisatie die invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens. Een PIA wordt gebruikt om te onderzoeken welk effect een of meerdere gegevensverwerkingen hebben op de privacy van de betrokkenen. Daarbij worden de privacybelangen van de huurder voorop gesteld en gekeken of de gegevensverwerkingen rechtmatig zijn. Het uitvoeren van de PIA’s geeft Thuisvester duidelijkheid over de mogelijk negatieve gevolgen van de verwerking van persoonsgegevens voor de betrokkenen, beoordeelt geïmplementeerde waarborgen en brengt mogelijke risico’s van de gegevensverwerking in beeld. 

Thuisvester kan een PIA voor interne en externe gegevensverwerkingen uitvoeren. 

 

e. Alle kwesties die betrekking hebben op het verwerken van persoonsgegevens en waarin dit reglement niet voorziet, worden ter beoordeling voorgelegd aan de Functionaris Gegevensbescherming van Thuisvester.

 

10. Boete

 

a. Bij een overtreding van de meldplicht datalekken kan de Autoriteit Persoonsgegevens een bestuurlijke boete aan Thuisvester opleggen. Daarbij houdt de Autoriteit Persoonsgegevens rekening met alle omstandigheden van het geval. Wanneer de overtreding niet opzettelijk is gepleegd en er geen sprake is van nalatigheid, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens eerst een bindende aanwijzing opleggen voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete. 

 

11. Inwerkingtreding

 

a. Dit reglement treedt in werking op 02-01-2019.

b. Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat het reglement te allen tijde door het bestuur van Thuisvester kan worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken. Wijzigingen of aanvullingen vinden plaats met inachtneming van de door de wetgever gestelde regels. Indien er sprake is van medezeggenschap van de huurdersvertegenwoordigers, wordt bij wijziging van het reglement aan hen advies gevraagd. Het beheer van het reglement wordt uitgevoerd door de Functionaris Gegevensbescherming van Thuisvester. 

 

c. Dit reglement is van toepassing op zowel de geautomatiseerde als handmatige verwerking van persoonsgegevens, alsmede op de daaraan ten grondslag liggende documenten die in een bestand zijn opgenomen.

 

d. Dit reglement kan door iedereen worden opgevraagd bij Thuisvester en is te raadplegen via www.thuisvester.nl