Geen objecten gevonden

Gebruiksvoorwaarden

Thuisvester biedt u de mogelijkheid om uw huurzaken online te regelen via het klantportaal 'Mijn Thuisvester' (hierna het klantportaal) . Om dit in goede banen te leiden zijn deze gebruiksvoorwaarden verbonden aan het gebruik van dit klantportaal. Door dit klantportaal te gebruiken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Aanpassingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn tussen u en Thuisvester alleen geldig als deze uitdrukkelijk door Thuisvester zijn aanvaard.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 9 juni 2016.

Artikel 1. Registreren in het klantportaal

 1. Om het klantportaal te kunnen gebruiken moet u zich eerst registreren als gebruiker van het klantportaal via https://www.thuisvester.nl/aanmelden.  Na eenmalige registratie kunt u allerlei woningzaken online met ons regelen. U bent verplicht om alle informatie naar waarheid in te vullen en actueel te houden.

 2. U kunt zich uitsluitend registreren met uw gegevens die bij ons bekend zijn. Nadat u de gegevens heeft gecontroleerd en deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd vragen wij u ter verificatie om uw IBAN rekeningnummer en een persoonlijke code die u per post heeft ontvangen in te vullen. Daarna moet u een wachtwoord kiezen voor uw toegang tot het klantportaal. Na afronding van de registratie kunt u direct inloggen met uw e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord.

 3. In het klantportaal bevinden zich uw persoonsgegevens. Het is daarom belangrijk om de toegang tot uw gegevens af te schermen voor onbevoegden en uw wachtwoord strikt geheim te houden. Wij vertrouwen er op dat al uw activiteiten binnen het klantportaal na aanmelding met uw e-mailadres en wachtwoord, door u of onder uw leiding en toezicht gebeuren. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen. U moet zo spoedig mogelijk uw wachtwoord wijzigen als u vermoedt dat deze bekend zijn bij onbevoegden. 

 4. Het e-mailadres dat u bij registratie gebruikt zal door ons gebruikt worden om met u te communiceren. Door het e-mailadres bij registratie op te geven stemt u hiermee in en geeft u aan berichten die wij naar dat e-mailadres sturen, te lezen. 

Artikel 2. Gebruik van het klantportaal

 1. Alle informatie in het klantportaal is door ons zorgvuldig gecontroleerd op juistheid. U kunt ervan uitgaan dat de informatie daarom correct is. Als u vermoedt dat de informatie onjuist is, moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen om de informatie te verifiëren.

 2. Specifiek voor de huurbedragen en huurprijsopbouw geldt dat de bedragen zoals genoemd in het klantportaal leidend zijn.

 3. Daarnaast is het niet toegestaan via het klantportaal:
  - informatie te verspreiden of op te slaan die smadelijk, lasterlijk of racistisch is;
  - informatie te verspreiden waardoor u inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  - foto's of ander beeldmateriaal te verspreiden die erotisch of pornografisch zijn (ook als deze op zich legaal is)
  - onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  - zonder toestemming persoonsgegevens van derden  te verspreiden;
  - informatie te delen over hacktools of uitleg over computercriminaliteit
  Bij constatering van een overtreding van de bovengenoemde voorwaarden, kunnen wij direct zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

 4. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om uw account (tijdelijk) te blokkeren en u de toegang tot het klantportaal te ontzeggen indien daartoe enige aanleiding bestaat. Als naar ons oordeel hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van onze computersystemen of  netwerken, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens of het verspreiden van virussen, trojans of vergelijkbare kwaadaardige software, zullen wij alle maatregelen nemen die wij nodig achten om dit gevaar te beëindigen, af te wenden dan wel te voorkomen.

 5. U vrijwaart ons van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Onderhoud en beschikbaarheid

 1. Wij spannen ons in om het klantportaal voortdurend beschikbaar te laten zijn, maar garanderen geen ononderbroken beschikbaarheid.

 2. Wij zullen het klantportaal actief onderhouden om optimale dienstverlening te kunnen bieden. Als onderhoud aan het klantportaal naar verwachting kan leiden tot enige beperking van de beschikbaarheid dan streven wij er naar dit onderhoud uit te voeren op momenten dat het gebruik van het klantportaal relatief laag is (bijvoorbeeld gedurende de nacht). Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met acute storingen kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

 3. Wij behouden ons het recht voor om de functionaliteiten in het klantportaal aan te passen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 1. Het klantportaal, alle informatie en afbeeldingen maar ook de bijbehorende software zijn ons intellectueel eigendom of dat van onze licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming van Thuisvester.

 2. Informatie die u publiceert of opslaat via het klantportaal is en blijft uw eigendom. Wij hebben een beperkt gebruiksrecht om deze informatie te gebruiken voor de dienstverlening die het klantportaal beoogd en alles dat daarmee samenhangt. Het voormelde gebruiksrecht wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken of geweigerd.

 3. Het beperkte gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kunnen wij besluiten tot aanpassing of verwijdering.

 4. U mag informatie die u publiceert of opslaat via het klantportaal naar eigen inzicht aanpassen. Verwijdering is echter niet mogelijk.

 5. Wij nemen geen kennis van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via het klantportaal tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of wij daartoe verplicht zijn krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval spannen wij ons in de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 5. Persoonsgegevens

Bij het gebruik van het klantportaal worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen onze dienstverlening. Raadpleeg onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

Artikel 6. Duur van de overeenkomst en opzeggen account

 1. Door registratie in het klantportaal en acceptatie van deze voorwaarden gaat u een overeenkomst met ons aan. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst inlogt in het klantportaal en loopt dan voor onbepaalde tijd.

 2. Opzeggen van de overeenkomst kan alleen als u niet langer gebruik maakt van onze huisvesting.

 3. U kunt uw account opzeggen door contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor de handelingen die u verricht op en via het klantportaal.

 2. Voor zover dit wettelijk toegestaan is en behalve ten aanzien van schade die is ontstaan door onze opzet of grove nalatigheid accepteren wij geen aansprakelijkheid voor uw gebruik van het klantportaal.

 3. Wij zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, gemiste besparingen, indirecte schade en gederfde winst die het gevolg zijn van uw gebruik van het klantportaal.

 4. In geval van overmacht die het gebruik van het klantportaal onmogelijk maken zijn wij nooit gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 8. Wijziging gebruiksvoorwaarden

 1. Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen.

 2. Wij zullen de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via het klantportaal zodat u daar kennis van kunt nemen.

 3. Als u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van het klantportaal na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden.

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. Op het gebruik van het klantportaal en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst en het gebruik van het klantportaal zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement van de rechtbank Zeeland - West Brabant.

 3. Als een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen stellen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vast, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 4. Wij zijn gerechtigd om onze rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde die de betreffende activiteit van ons overneemt. Mocht dit zich voordoen, dan zullen wij u hierover informeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kunt contact opnemen via het contactformulier op onze website.