bijgewerkt 19-11-2018

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht doet werk dat vergelijkbaar is met een Raad van Commissarissen bij een gewoon bedrijf. De instelling van een Raad van Toezicht (of Commissarissen) is verplicht.
Taken
  • Toezien op voldoende inbreng van belanghebbenden (huurdersorganisaties, gemeente, maatschappelijke organisaties);
  • Benoemen en ontslaan van bestuurders en eigen leden;
  • De ontwikkelingsrichting van Thuisvester monitoren;
  • Al dan niet goedkeuren van statutenwijzigingen, jaarplan/begroting, jaarverslag, grote organisatiewijzigingen, grote investeringen, beleidsplannen, treasurystatuut; 
  • Klankbord zijn voor en vervullen van de werkgeversrol van de directeuren/bestuurders.
  • Actief op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de corporatiesector en de algemene maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Deelnemen aan de Vereniging van Toezichthouders van Woningcorporaties.

De taken en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn beschreven in de woningwet, de statuten van Thuisvester, het reglement van de Raad van Toezicht en de Governancecode voor woningcorporaties.

Samenstelling

Mevrouw E. (Elma) Groen (voorzitter)
De heer G. (Gert-Jan) Waterink (vice voorzitter)
De heer B. (Bram) Heijnsbroek (lid auditcommissie - benoemd op voordracht van huurdersorganisaties)
De heer A.C.M. (Ad) Goos (voorzitter van de auditcommissie)
Mevrouw A.H.A.J. (Alice) Jansen-van den Tillaart

Bij een vacature vindt in beginsel een open werving plaats op basis van een profielschets.

Rooster van aftreden

E.M. (Elma) Groen
Positie: Voorzitter, lid remuneratiecommissie
Benoemingsperiode: vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018
Aanvang eerste benoeming: 1 januari 2011
Einddatum lopende benoeming: 31 december 2018
Hernoembaar:  Nee
Herbenoemd ingaande: -Finaal aftredend: 31 december 2018

A.C.M. (Ad) Goos
Positie: Lid, voorzitter auditcommissie
Benoemingsperiode: vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018
Aanvang eerste benoeming: 1 januari 2011
Einddatum lopende benoeming: 31 december 2018
Hernoembaar: Nee
Herbenoemd ingaande: 1 januari 2015
Finaal aftredend: 31 december 2018 

B. (Bram) Heijnsbroek
Positie Lid: tot 1 januari 2019 lid Auditcommissie, per 1 januari 2019 voorzitter Auditcommissie
Benoemingsperiode: vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020
Aanvang eerste benoeming: 1 januari 2013
Einddatum lopende benoeming: 31 december 2020
Hernoembaar: Nee
Herbenoemd ingaande: 1 januari 2017
Finaal aftredend: 31 december 2020

G. (Gert-Jan) Waterink
Positie: tot 1 januari 2019 vicevoorzitter, per 1 januari 2019 voorzitter, tot 1 januari 2019 voorzitter remuneratiecommissie
Benoemingsperiode: vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020
Tijdstip eerste benoeming: 14 februari 2013
Einddatum lopende benoeming: 31 december 2020
Hernoembaar: Nee
Herbenoemd ingaande: 1 januari 2017
Finaal aftredend: 31 december 2020

A.H.A.J.  (Alice) Jansen-van den Tillaart
Positie Lid: lid auditcommissie
Benoemingsperiode: vanaf 15 februari 2017 tot en met 14 februari 2021
Tijdstip eerste benoeming: 15 februari 2017
Einddatum lopende benoeming: 14 februari 2021
Hernoembaar: Ja
Herbenoemd ingaande:   -
Finaal aftredend: 15 februari 2025 in geval van herbenoeming 

M. (Marga) Bekker
Positie: Per 1 januari 2019 vicevoorzitter
Benoemingsperiode: vanaf 1 januari 2019 tot en met 1 januari 2023
Aanvang eerste benoeming: 1 januari 2019
Einddatum lopende benoeming: 1 januari 2023
Hernoembaar: Ja
Herbenoemd ingaande: -
Finaal aftredend: 1 januari 2027 in geval van herbenoeming

M. (Marieke) Prins

Positie  Lid: per 1 januari 2019 lid van de Auditcommissie
Benoemingsperiode: vanaf 1 januari 2019 tot en met 1 januari 2023
Aanvang eerste benoeming:  1 januari 2019
Einddatum lopende benoeming:  1 januari 2023
Hernoembaar:  Ja
Herbenoemd ingaande:  -
Finaal aftredend: 1 januari 2027

Vergaderschema

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar volgens een vast schema waarbij steeds elke vergadering een door de Raad van Toezicht benoemd thema aan de orde komt.

februari: rapportage 4e kwartaal
april: jaarverslag en jaarrekening
juni: rapportage 1e kwartaal
augustus: rapportage 2e kwartaal
november: herbenoemingen
december: jaarplan/begroting, rapportage 3e kwartaal