bijgewerkt 19-09-2018

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht doet werk dat vergelijkbaar is met een Raad van Commissarissen bij een gewoon bedrijf. De instelling van een Raad van Toezicht (of Commissarissen) is verplicht.
Taken
  • Toezien op voldoende inbreng van belanghebbenden (huurdersorganisaties, gemeente, maatschappelijke organisaties);
  • Benoemen en ontslaan van bestuurders en eigen leden;
  • De ontwikkelingsrichting van Thuisvester monitoren;
  • Al dan niet goedkeuren van statutenwijzigingen, jaarplan/begroting, jaarverslag, grote organisatiewijzigingen, grote investeringen, beleidsplannen, treasurystatuut; 
  • Klankbord zijn voor en vervullen van de werkgeversrol van de directeuren/bestuurders.
  • Actief op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de corporatiesector en de algemene maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Deelnemen aan de Vereniging van Toezichthouders van Woningcorporaties.

De taken en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn beschreven in de woningwet, de statuten van Thuisvester, het reglement van de Raad van Toezicht en de Governancecode voor woningcorporaties.

Samenstelling

Mevrouw E. (Elma) Groen (voorzitter)
De heer G. (Gert-Jan) Waterink (vice voorzitter)
De heer B. (Bram) Heijnsbroek (lid auditcommissie - benoemd op voordracht van huurdersorganisaties)
De heer A.C.M. (Ad) Goos (voorzitter van de auditcommissie)
Mevrouw A.H.A.J. (Alice) Jansen-van den Tillaart

Bij een vacature vindt in beginsel een open werving plaats op basis van een profielschets. Het actuele rooster van aftreden staat in het meest recente jaarverslag.

Vergaderschema

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar volgens een vast schema waarbij steeds elke vergadering een door de Raad van Toezicht benoemd thema aan de orde komt.

februari: rapportage 4e kwartaal
april: jaarverslag en jaarrekening
juni: rapportage 1e kwartaal
augustus: rapportage 2e kwartaal
november: herbenoemingen
december: jaarplan/begroting, rapportage 3e kwartaal