Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht doet werk dat vergelijkbaar is met een Raad van Commissarissen bij een gewoon bedrijf. De instelling van een Raad van Toezicht (of Commissarissen) is verplicht.

Taken

De taken en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn beschreven in de Woningwet, de statuten van Thuisvester, het reglement van de Raad van Toezicht en de Governancecode voor woningcorporaties. Hierin staan onder Hierin staan onder meer de volgende taken:

 • Toezien op voldoende inbreng van belanghebbenden (huurdersorganisaties, gemeenten, maatschappelijke organisaties);
 • De ontwikkelingsrichting van Thuisvester monitoren;
 • Actief op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de corporatiesector en de algemene maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Al dan niet goedkeuren van statutenwijzigingen, jaarplan/begroting, jaarverslag, grote organisatiewijzigingen, grote investeringen, beleidsplannen, Treasurystatuut;
 • Klankbord zijn voor en vervullen van de werkgeversrol voor het bestuur;
 • Benoemen en ontslaan van bestuur en eigen leden;

De Raadsleden van de Raad van Toezicht van Thuisvester zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties en hebben de verantwoordelijkheid en verplichting tot permanente educatie en ontwikkeling om hun vak van toezichthouderschap effectief te kunnen blijven uitvoeren.

Samenstelling

De Raad van Toezicht van Thuisvester is als volgt samengesteld:

 • Mevrouw M.C.C. (Marga) Bekker (Voorzitter)
 • Mevrouw A.H.J.A. (Alice) Jansen – van den Tillaart
 • Mevrouw M.M.C. (Marieke) Prins
 • De heer C.H.J. (Kees) van der Luijt
 • De heer J. (Joeri) Kapteijns

De Raadsleden mevrouw Jansen – van den Tillaart en de heer Kapteijns zijn benoemd op voordracht van de huurdersorganisaties. De Auditcommissie van de Raad van Toezicht wordt gevormd door mevrouw Jansen – van den Tillaart en de heer Van der Luijt. De Maatschappelijke Commissie van de Raad van Toezicht wordt gevormd door mevrouw Prins en de heer Kapteijns.

Bij een vacature vindt in beginsel een open werving plaats op basis van een profielschets.

Vergaderschema

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar volgens een vast schema. Dit hangt onder meer samen met de rapportages over de bedrijfsvoering, het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting. De vergaderingen vinden veelal plaats in de maanden februari, april (jaarverslag en jaarrekening), juni, augustus/ september, oktober en november (jaarplan en begroting).

Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden is vastgesteld.

Toezicht met passie

Waarom ben je toezichthouder?
Ben je dan ook maatschappelijk aandeelhouder?
Ben ik lokaal aanspreekbaar?
Marieke Prins geeft in deze video antwoord op deze vragen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden