Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht doet werk dat vergelijkbaar is met een Raad van Commissarissen bij een gewoon bedrijf. De instelling van een Raad van Toezicht (of Commissarissen) is verplicht.

Taken

  • Toezien op voldoende inbreng van belanghebbenden (huurdersorganisaties, gemeente, maatschappelijke organisaties);
  • Benoemen en ontslaan van bestuurders en eigen leden;
  • De ontwikkelingsrichting van Thuisvester monitoren;
  • Al dan niet goedkeuren van statutenwijzigingen, jaarplan/begroting, jaarverslag, grote organisatiewijzigingen, grote investeringen, beleidsplannen, treasurystatuut;
  • Klankbord zijn voor en vervullen van de werkgeversrol van de directeuren/bestuurders;
  • Actief op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de corporatiesector en de algemene maatschappelijke ontwikkelingen;
  • Deelnemen aan de Vereniging van Toezichthouders van Woningcorporaties;
  • De taken en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn beschreven in de woningwet, de statuten van Thuisvester, het reglement van de Raad van Toezicht en de Governancecode voor woningcorporaties.

Samenstelling

De heer G. (Gert-Jan) Waterink (voorzitter), de heer B. (Bram) Heijnsbroek (lid auditcommissie, benoemd op voordracht van huurdersorganisaties), mevrouw A.H.A.J. (Alice) Jansen-van den Tillaart, mevrouw M. (Marga) Bekker (vice voorzitter) en mevrouw M. (Marieke) Prins (lid auditcommissie). Bij een vacature vindt in beginsel een open werving plaats op basis van een profielschets.

Vergaderschema

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar volgens een vast schema en thema. In februari rapportage 4e kwartaal, in april jaarverslag en jaarrekening, in juni rapportage 1e kwartaal, in augustus rapportage 2e kwartaal, in november herbenoemingen en in december  jaarplan/begroting, rapportage 3e kwartaal.

Rooster van aftreden

Het rooster van aan- en aftreden voor 2020 is vastgesteld.

Toezicht met passie

Waarom ben je toezichthouder?
Ben je dan ook maatschappelijk aandeelhouder?
Ben ik lokaal aanspreekbaar?
Marieke Prins geeft in deze video antwoord op deze vragen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden