Governance

Thuisvester onderschrijft de Aedescode en de Governancecode voor woningcorporaties. Deze bevatten principes waaraan woningcorporaties zich houden. Op enkele onderdelen van de Governancecode heeft Thuisvester besloten een nadere interpretatie te geven.

Governancestructuur

Thuisvester heeft een collegiaal bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 6 personen. Er is een profielschets vastgesteld die leidend is voor de samenstelling van de Raad van Toezicht. De taken van het bestuur en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten. Deze zijn verder uitgewerkt in een bestuursreglement en een reglement Raad van Toezicht.

Integriteit

Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kunnen signalen doorgeven worden die te maken hebben met mogelijke fraude of zelfverrijking van medewerkers, management of bestuurders. Thuisvester heeft een integriteitscode en een klokkenluidersregeling die medewerkers in staat stelt misstanden te melden zonder dat dat negatieve consequenties heeft.

Visitatie

Eenmaal per vier jaar moet een woningcorporatie zich laten visiteren. Bij een visitatie wordt gemeten of een corporatie de goede dingen doet en of de corporatie de dingen goed doet. In 2017 heeft de laatste visitatie plaatsgevonden.

Financieel beleid en beheer

In het reglement financieel beleid en beheer is vastgelegd hoe Thuisvester haar financiële doelstellingen definieert en borgt om continuïteit te kunnen waarborgen. In de woningwet is vastgelegd dat woningcorporaties hier een reglement voor moeten hebben.

Treasurystatuut

In het treasurystatuut zijn de kaders voor de treasuryactiviteiten binnen Thuisvester vastgelegd. Hiermee wordt de financiële continuïteit gewaarborgd.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden