bijgewerkt 19-11-2018

Bericht

bijgewerkt 27-06-2018

Jaarverslag 2017 - Verduurzaming goed op stoom

“Thuisvester richtte zich vooral op de kerntaak - bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen in ons werkgebied. Liefst 620 woningen zijn aangepast naar doorgaans label A of beter. Ook zijn er ruim 100 nieuwbouwwoningen in aanbouw, 61 nieuwe huurwoningen opgeleverd. We hebben 764 woningen opnieuw verhuurd en er was speciale aandacht voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen. ”

Huurders

2017 was een belangrijk jaar voor onze huurders, waarbij we de focus in toenemende mate hebben kunnen verleggen naar de toegevoegde waarde voor de klant. Het reparatieproces en het aanmaanproces is geanalyseerd en verbeterd. Trots zijn we op de afspraken die zijn gemaakt over de beperkte jaarlijkse huuraanpassing in 2017, 2018 en 2019 in combinatie met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zonder extra huurverhoging voor de zittende huurder.

Investeren in duurzame woningen

620 Woningen zijn energetisch aangepast naar gemiddeld energielabel A. Om de bestaande woningen nul-op-de-meter (NOM) te maken op zoek gegaan naar partijen die technische oplossingen aanbieden en de energieprestaties contractueel vastleggen. De komende jaren zullen nog eens circa 2.000 woningen worden verbeterd naar doorgaans label A of beter. In 2018 start daarnaast de haalbaarheid- en voorbereiding van een pilot om naast de nieuwbouw woningen die al op basis van het NOM concept worden gerealiseerd, ook 16 woningen in de bestaande voorraad naar NOM te brengen.

Samenwerking met collegacorporaties

Samen met 8 andere corporaties is in 2017 gewerkt aan een oplossing voor de problematiek van collega-corporatie WSG in Geertruidenberg. Besluitvorming hierover wordt in 2018 verwacht. Daarnaast is een principebesluit voorbereid om te komen tot een fusie met Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout (SHBO; 260 zorgwoningen). Deze fusie wordt in 2018 voltooid. Thuisvester is financieel solide en de samenvoegingen met WSG en SHBO brengen daarin geen grote verandering.

Visitatie en imago-onderzoek

We waren trots op de uitkomsten van de vierjaarlijkse visitatie over de jaren 2013 – 2016 en de uitkomsten van het imago-onderzoek van KWH. Omdat we continu willen verbeteren hechten we veel belang aan deze onafhankelijke beoordelingen. Ook CIZO, de koepel van de huurdersverenigingen herkende zich in de uitkomsten. De steeds betere samenwerking tussen Thuisvester en CIZO is een belangrijke basis voor het goed functioneren van Thuisvester.

Betrokkenheid

Ook dit jaar zijn de prestaties op het gebied van wonen en leefbaarheid in de gemeente door de de huurdersorganisaties, Thuisvester en de betrokken gemeenten vastgelegd.

Jaarresultaat

Het jaarresultaat over 2017 is in belangrijke mate toe te schrijven aan de waardestijging van ons woningbezit. Dat geldt zit "vast" in onze woningen, en dat blijft zo omdat Thuisvester weinig woningen verkoopt. Er is immers een grote vraag naar betaalbare sociale huurwoningen.

We kijken tevreden terug op 2017. Zonder de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers hadden we deze resultaten nooit tot stand kunnen brengen.

In deze animatievideo vertellen we in drie minuten wat we in 2017 gedaan hebben.

In dit jaarverslag en de jaarrekening staat nog meer over onze inspanningen in 2017.