bijgewerkt 19-11-2018

Statushouders

Statushouders

Alle Nederlandse gemeenten kregen van de rijksoverheid de opdracht om statushouders binnen een bepaalde tijd te huisvesten. Thuisvester heeft hierover met de gemeenten afspraken gemaakt omdat we de enige sociale verhuurder zijn in ons werkgebied (op WSG in Geertruidenberg na. Het aantal vluchtelingen dat een Nederlandse verblijfsvergunning krijgt, is de afgelopen jaren flink gegroeid. 
Vluchtelingen mogen in ons land blijven tot definitief is besloten over hun asielaanvraag. Zoals afgesproken met de gemeenten is de huisvesting een gezamenlijke verantwoordelijkheid en stelt Thuisvester woningen beschikbaar voor deze statushouders.

Extra huisvesting

Naast het inzetten van huurwoningen is met gemeenten ook gesproken over het realiseren van extra huisvesting. Denk aan kamerverhuur voor alleenstaande statushouders en het ombouwen van bestaande gebouwen naar wooneenheden.

Minder instroom

Nog steeds wachten statushouders in onze kerngemeenten op een geschikte woning, maar de vraag naar extra opvanglocaties neemt af. Dit vanwege de verminderde instroom van asielzoekers. We zijn er trots op dat we samen met de gemeenten een bijdrage hebben kunnen leveren aan dit maatschappelijk huisvestingsvraagstuk.

Meest gestelde vragen

 • Wat zijn asielzoekers?

  Een asielzoeker is iemand met een niet-Nederlandse nationaliteit die zijn land heeft verlaten en bij een aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om toelating voor asiel heeft gevraagd.

 • Wat zijn statushouders?

  Statushouders zijn asielzoekers van wie het verzoek om toelating is ingewilligd. Met het verkrijgen van de status heeft een statushouder dezelfde rechten en plichten als iedere Nederlander en krijgen ook dezelfde behandeling.

 • Krijgen asielzoekers voorrang bij het toewijzen van een woning?

  Alleen statushouders die door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) gekoppeld zijn aan de gemeente krijgen voorrang bij het toewijzen van een woning.

 • Heeft Thuisvester afspraken met de betrokken gemeenten hierover?

  Thuisvester maakt prestatieafspraken met de betrokken gemeenten waar toewijzen van woningen aan statushouders een onderdeel van is.

 • Wat betekent een taakstelling van de statushouders?

  Elk half jaar bepaalt het Rijk hoeveel statushouders een gemeente moet huisvesten. Dit is afgeleid van het inwonersaantal van de gemeente en het verwachte aantal afgiften van verblijfsvergunningen.