bijgewerkt 19-11-2018

Huuraanpassing

Huuraanpassing

De huur wordt jaarlijks op 1 juli aangepast. Alle huurders ontvangen hierover vóór 1 mei bericht. 

Na intensief overleg met de huurdersorganisaties is besloten de huren van de huishoudens waarvan het inkomen lager is dan € 41.056 met 1,3% te verhogen terwijl de overheid ruimte geeft voor 3,9%. De huishoudens met een hoger inkomen krijgen een huurverhoging van 5,4%. Hiermee kan Thuisvester de verhuurdersheffing opvangen en blijven investeren in onderhoud en nieuwbouw. De huurdersorganisaties hebben in het overleg over de huuraanpassing meerdere malen aangegeven dat ze tegen het landelijke inkomensbeleid zijn. Zij hebben zich tijdens de overleggen ook hard gemaakt voor de belangen van de hogere inkomensgroep. Uiteindelijk is er een aantal voorwaarden opgenomen waardoor deze inkomensgroep Thuisvester kan verzoeken om in aanmerking te komen voor een lager huurverhogingspercentage.

Huurverhoging opnieuw bekijken

Als uw huurverhoging 5,4% is dan kunt u Thuisvester om verschillende redenen verzoeken de opgelegde huurverhoging opnieuw te bekijken. Dat kan bijvoorbeeld:

 • als het totale huishoudinkomen toch lager is dan € 41.056;
 • als het inkomen van uw kind ervoor zorgt dat u in de categorie boven € 41.056 uitkomt;
 • als het inkomen van de mantelzorger ervoor zorgt dat u in de categorie boven € 41.056 valt;
 • als u gehandicapt of chronisch ziek bent.


Om dit te kunnen beoordelen hebben we een aantal gegevens nodig:

 • uittreksel BRP (dit kunt u op vertoon van deze brief gratis afhalen bij uw gemeente);
 • een inkomensverklaring en actuele inkomensgegevens van alle personen op het uittreksel;
 • WMO-indicatie (bij mantelzorg) Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente.

Als u de gegevens compleet mailt naar klantenservice@thuisvester.nl en in het onderwerpveld ‘huurverhoging 2018’ zet, hoort u binnen 4 weken of de huurverhoging wordt aangepast.

Bezwaar maken

Als u het uiteindelijk niet eens bent met de beoordeling van Thuisvester, kunt u vóór 1 juli 2018 dit bezwaarformulier invullen en mailen naar klantenservice@thuisvester.nl. Thuisvester stuurt dit formulier dan door naar de huurcommissie.

Meest gestelde vragen

 • Waarom wordt de huur jaarlijks aangepast?

  Thuisvester verhoogt jaarlijks de huur. De meeste huren worden alleen met inflatie verhoogd (1,3%). De overheid wil het voor mensen met een  hoger inkomen minder aantrekkelijk maken om bij een woningcorporatie een sociale huurwoning te blijven huren. Daarom worden deze huishoudens met 5,4% verhoogd waardoor we kunnen blijven investeren in energetische verbeteringen, onderhoud en nieuwbouw en de verhuurdersheffing opvangen.

 • Wanneer wordt de huur aangepast?

  Ieder jaar op 1 juli, tenzij in het huurcontract een andere datum is afgesproken.

 • Wanneer ontvang ik bericht over de huuraanpassing?

  Minimaal twee maanden voordat de huuraanpassing in gaat. Dit is altijd vόόr 1 mei.

 • Wat houdt de huurverhoging in?

  Huurders met een gezamenlijk bruto jaarinkomen onder € 41.056,- krijgen op 1 juli 2018 een huurverhoging van 1,3% (inflatie). Huurders met een gezamenlijk bruto jaarinkomen boven
  € 41.056,- krijgen vanaf 1 juli 2018 een huurverhoging van 5,4%.

 • Mag Thuisvester de huur oneindig verhogen?

  De woning kent een maximale huurprijs, vastgesteld op basis van het Woningwaarderingsstelsel. Thuisvester kan de huur verhogen tot maximaal dat bedrag.

 • Hoe wordt het inkomen berekend?

  De Belastingdienst verstrekt een inkomensindicatie per huurwoning aan Thuisvester met het aantal bewoners. Van deze bewoners wordt het bruto jaarinkomen genomen over heel 2016. De inkomensverklaring van de Belastingdienst hebben de huurders van de Belastingdienst ontvangen. Voor huurders met de AOW-gerechtigde leeftijd en huishoudens met meer dan 3 personen, wordt door de Belastingdienst geen inkomen afgegeven en volgt er geen inkomensafhankelijke huurverhoging.

 • Telt het inkomen van de kinderen mee?

  Als u inwonende kinderen heeft die op 1 januari 2018 nog geen 23 jaar oud waren, dan telt van hen het inkomen over 2016 tot aan een bedrag van € 19.758 ( minimumloon niveau) NIET mee.

  Let op!
  Op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat het huishoudinkomen vermeld. Als u denkt dat u door het inkomen van uw kind boven € 41.056,- uitkomt, kunt u Thuisvester verzoeken de huurverhoging opnieuw te bekijken.

 • Wat gebeurt als de huur door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens uit komt?

  Als u al huurtoeslag ontvangt, en uw huur door de huurverhoging hoger wordt dan € 710,68 dan blijft u huurtoeslag ontvangen.

 • Kan ik Thuisvester verzoeken de opgelegde huurverhoging van 5,4% opnieuw te bekijken?
  • als het totale huishoudinkomen lager is dan € 41.056,-;
  • als het inkomen van uw kind ervoor zorgt dat u in de categorie boven € 41.056,- uitkomt;
  • als het inkomen van de mantelzorger ervoor zorgt dat u in de categorie boven € 41.056,- valt;
  • als u gehandicapt of chronisch ziek bent.

  Om dit te kunnen beoordelen hebben we een aantal gegevens nodig:

  • uittreksel BRP (dit kunt u op vertoon van deze brief gratis afhalen bij uw gemeente);
  • een inkomensverklaring en actuele inkomensgegevens van alle personen op het uittreksel;
  • WMO-indicatie (bij mantelzorg) Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente.

  Als u de gegevens compleet mailt naar klantenservice@thuisvester.nl en in het onderwerpveld ‘huurverhoging 2018’ zet, hoort u binnen 4 weken of de huurverhoging wordt aangepast.

 • Voorwaarden gehandicapten/chronisch zieken
  Voor 2018 is de groep chronisch zieken en gehandicapten dezelfde als in 2017. Als u in 2018 aan één van de volgende voorwaarden voldoet, kunt u Thuisvester verzoeken de huurverhoging opnieuw te bekijken.

  U of iemand anders uit uw huishouden heeft:

  • minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. Dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt. 
  • een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn. 
  • een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis. 
  • professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie): zoals eten, wassen of toiletgang. 
  • een beschikking op grond van de Wmo (officieel Wmo 2015) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking. 
  • een verklaring van de huisarts of oogarts waarin staat dat u (of een van uw huisgenoten) blind bent. 
  • nog een geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015).
 • Wordt de huurverhoging met terugwerkende kracht teruggedraaid?
  • Als huurders reageren voor 1 oktober 2018 (en melding is terecht) dan wordt de correctie met terugwerkende kracht doorgevoerd.
  • Als huurders reageren na 1 oktober 2018 (en melding is terecht) dan wordt de correctie per de eerste van de eerstvolgende maand doorgevoerd.
 • |k ben het niet eens met de beoordeling van Thuisvester, kan ik nog bezwaar maken?

  Als u het uiteindelijk niet eens bent met de beoordeling van Thuisvester, dan kunt u voor 1 juli 2018 een bezwaarformulier downloaden op www.thuisvester.nl en mailen naar klantenservice@thuisvester.nl. Thuisvester stuurt dit formulier door naar de huurcommissie.

 • Wat kan ik doen als ik verwacht dat mijn inkomen na 1 juli 2018 lager is?

  Dan voert Thuisvester de extra huurverhoging door per 1 juli 2018. Als u vóór 1 oktober de daling kunt aantonen, komt met terugwerkende kracht de huurverhoging te vervallen.
  Als u dit ná 1 oktober doet, wordt de aanpassing de eerstvolgende maand toegepast.

 • Kan ik bezwaar maken, omdat ik vind dat er onderhoudsgebreken zijn?

  U kunt géén bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging, omdat er volgens u sprake is van ernstige gebreken of tekortkomingen aan de woonruimte. Wilt u gebreken in het onderhoud aan uw woning aan de orde stellen? Dan moet u een speciaal daarvoor ingestelde procedure starten bij de Huurcommissie. Verlaagt de Huurcommissie vervolgens de huurprijs? Dan mag, zolang de gebreken niet zijn verholpen, de huurprijs niet worden verhoogd.

 • Hoe lang duurt het voordat ik een reactie krijg op mijn ingediende bezwaar?
  Binnen vier weken na ontvangst van alle stukken, wordt uw bezwaar behandeld en krijgt u bericht van Thuisvester.