bijgewerkt 21-03-2018

Huuraanpassing

Huuraanpassing

De huur wordt jaarlijks op 1 juli aangepast. Alle huurders ontvangen hierover vóór 1 mei bericht. 

Thuisvester heeft intensief overleg gevoerd met haar huurdersorganisaties. In eerste instantie wilden de huurdersorganisaties geen huurverhoging. Uiteindelijk is er een akkoord bereikt en hebben de huurdersorganisaties tijdens de onderhandelingen ervoor gezorgd dat:

 • inwonende kinderen waarvan het inkomen in het verleden is meegeteld, medehuurderschap kunnen aanvragen;
 • het inkomen van de mantelzorger niet meetelt.


Besloten is de huren voor de huishoudinkomens onder € 40.349,-- alleen met de inflatie van 0,3% te verhogen. Bij de hogere inkomens worden de huren verhoogd met 4,3%. Hiermee kan Thuisvester de verhuurdersopheffing opvangen en blijven investeren in onderhoud en nieuwbouw.

Huurverhoging opnieuw bekijken

Als uw huurverhoging 4,3% is dan kunt u Thuisvester om verschillende redenen verzoeken de opgelegde huurverhoging opnieuw te bekijken. Dat kan bijvoorbeeld:

 • als het totale huishoudinkomen lager is dan € 40.349;
 • als het inkomen van uw kind ervoor zorgt dat u in de categorie boven € 40.349 uitkomt;
 • als het inkomen van de mantelzorger ervoor zorgt dat u in de categorie boven € 40.349 valt;
 • als u gehandicapt of chronisch ziek bent.

Om dit te kunnen beoordelen hebben we een aantal gegevens nodig:

 • uittreksel BRP (dit kunt u op vertoon van deze brief gratis afhalen bij uw gemeente);
 • een inkomensverklaring en actuele inkomensgegevens van alle personen op het uittreksel;
 • WMO-indicatie (bij mantelzorg) Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente.

Als u de gegevens compleet mailt naar klantenservice@thuisvester.nl en in het onderwerpveld ‘huurverhoging 2017’ zet, hoort u binnen 4 weken of de huurverhoging wordt aangepast.

Bezwaar maken

Als u het uiteindelijk niet eens bent met de beoordeling van Thuisvester, kunt u vóór 1 juli 2017 dit bezwaarformulier invullen en mailen naar klantenservice@thuisvester.nl. Thuisvester stuurt dit formulier dan door naar de huurcommissie.

Meest gestelde vragen

 • Waarom wordt de huur jaarlijks aangepast?

  Thuisvester verhoogt jaarlijks de huur. De meeste huren worden alleen met inflatie verhoogd (0,3%). De overheid wil het voor mensen met een  hoger inkomen minder aantrekkelijk maken om bij een woningcorporatie een sociale huurwoning te blijven huren. Daarom worden deze huishoudens met 4,3% verhoogd waardoor we kunnen blijven investeren in energetische verbeteringen, onderhoud en nieuwbouw en de verhuurdersheffing opvangen.

 • Wanneer wordt de huur aangepast?

  Ieder jaar op 1 juli, tenzij in het huurcontract een andere datum is afgesproken.

 • Wanneer ontvang ik bericht over de huuraanpassing?

  Minimaal twee maanden voordat de huuraanpassing in gaat. Dit is altijd vόόr 1 mei.

 • Wat houdt de huurverhoging in?

  Huurders met een gezamenlijk bruto jaarinkomen onder € 40.349,- krijgen op 1 juli 2017 een huurverhoging van 0,3% (inflatie). Huurders met een gezamenlijk bruto jaarinkomen boven
  € 40.349,- krijgen vanaf 1 juli 2017 een huurverhoging van 4,3%.

 • Mag Thuisvester de huur oneindig verhogen?

  De woning kent een maximale huurprijs, vastgesteld op basis van het Woningwaarderingsstelsel. Thuisvester kan de huur verhogen tot maximaal dat bedrag.

 • Hoe wordt het inkomen berekend?

  De Belastingdienst verstrekt een inkomensindicatie per huurwoning aan Thuisvester met het aantal bewoners. Van deze bewoners wordt het bruto jaarinkomen genomen over heel 2015. De inkomensverklaring van de Belastingdienst is als bijlage toegevoegd bij de brief van de huurverhoging. Voor huurders met de AOW-gerechtigde leeftijd en huishoudens met meer dan 1 inwonend kind, wordt door de Belastingdienst geen inkomen afgegeven en volgt er geen inkomensafhankelijke huurverhoging.

 • Telt het inkomen van de kinderen mee?

  Wanneer u inwonende kinderen heeft die op 1 januari 2017 nog geen 23 jaar oud waren, dan telt van hen het inkomen over 2015 tot aan een bedrag van € 19.253 ( minimumloon niveau) NIET mee.

  Let op!
  Op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat het huishoudinkomen vermeld. Als u denkt dat u door het inkomen van uw kind boven € 40.349,- uitkomt, kunt u Thuisvester verzoeken de huurverhoging opnieuw te bekijken.

 • Wat gebeurt als de huur door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens uit komt?

  Als u al huurtoeslag ontvangt, en uw huur door de huurverhoging hoger wordt dan € 710,68 dan blijft u huurtoeslag ontvangen.

 • Kan ik Thuisvester verzoeken de opgelegde huurverhoging van 4,3% opnieuw te bekijken?
  • als het totale huishoudinkomen lager is dan € 40.349,-;
  • als het inkomen van uw kind ervoor zorgt dat u in de categorie boven € 40.349,- uitkomt;
  • als het inkomen van de mantelzorger ervoor zorgt dat u in de categorie boven € 40.349,- valt;
  • als u gehandicapt of chronisch ziek bent.

  Om dit te kunnen beoordelen hebben we een aantal gegevens nodig:

  • uittreksel BRP (dit kunt u op vertoon van deze brief gratis afhalen bij uw gemeente);
  • een inkomensverklaring en actuele inkomensgegevens van alle personen op het uittreksel;
  • WMO-indicatie (bij mantelzorg) Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente.

  Als u de gegevens compleet mailt naar klantenservice@thuisvester.nl en in het onderwerpveld ‘huurverhoging 2017’ zet, hoort u binnen 4 weken of de huurverhoging wordt aangepast.

 • Voorwaarden gehandicapten/chronisch zieken
  Chronisch zieken en gehandicapten zijn vaak dezelfde groep personen als vorig jaar. Dit kan echter wel veranderen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk de huurverhoging opnieuw door Thuisvester te laten bekijken als u in 2017 aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

  1. De huurder of een ander lid van het huishouden ontvangt ten minste een jaar en ten minste 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. De wijkverpleegkundige bepaalt wie hoeveel verpleging of verzorging thuis krijgt en hoe die geleverd zal worden en legt dat vast in een zorgplan.
  2.  

  3. De gemeente heeft aan de huurder of een ander lid van dat huishouden een blijk van waardering voor mantelzorgers verstrekt (voorheen mantelzorgcompliment door SVB) en die mantelzorg is verleend aan een ander lid van datzelfde huishouden.
  4.  

  5. De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
  6.  

  7. De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft een ADL-indicatie (hulp bij algemene dagelijkse handelingen, zoals eten, wassen of toiletgang).
  8.  

  9. De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft een beschikking op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
  10.  

  11. De huurder of een ander lid van dat huishouden is blind. Dit kunt u aantonen met een verklaring van de huisarts of oogarts.
  12.  

  13. Huishoudens waarvan de huurder of een ander lid van dat huishouden een nog geldend zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015) heeft en aan de voorwaarden van 2014 voldoen, kunnen Thuisvester verzoeken de huurverhoging opnieuw te bekijken.
  14.  

  Door Thuisvester te verzoeken de huurverhoging opnieuw te bekijken kunt u de huurverhoging mogelijk beperken tot maximaal 0,3%.

 • Wordt de huurverhoging met terugwerkende kracht teruggedraaid?
  • Als huurders reageren voor 1 oktober 2017 (en melding is terecht) dan wordt de correctie met terugwerkende kracht doorgevoerd.
  • Als huurders reageren na 1 oktober 2017 (en melding is terecht) dan wordt de correctie per de eerste van de eerstvolgende maand doorgevoerd.
 • |k ben het niet eens met de beoordeling van Thuisvester, kan ik nog bezwaar maken?

  Als u het uiteindelijk niet eens bent met de beoordeling van Thuisvester, dan kunt u voor 1 juli 2017 een bezwaarformulier downloaden op www.thuisvester.nl en mailen naar klantenservice@thuisvester.nl. Thuisvester stuurt dit formulier door naar de huurcommissie.

 • Wat kan ik doen als ik verwacht dat na mijn inkomen na 1 juli 2017 lager is?

  Dan voert Thuisvester de extra huurverhoging door per 1 juli 2017. Als u vóór 1 oktober de daling kunt aantonen, komt met terugwerkende kracht de huurverhoging te vervallen.
  Als u dit ná 1 oktober doet, wordt de aanpassing de eerstvolgende maand toegepast.

 • Kan ik bezwaar maken, omdat ik vind dat er onderhoudsgebreken zijn?

  U kunt géén bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging, omdat er volgens u sprake is van ernstige gebreken of tekortkomingen aan de woonruimte. Wilt u gebreken in het onderhoud aan uw woning aan de orde stellen? Dan moet u een speciaal daarvoor ingestelde procedure starten bij de Huurcommissie. Verlaagt de Huurcommissie vervolgens de huurprijs? Dan mag, zolang de gebreken niet zijn verholpen, de huurprijs niet worden verhoogd.

 • Hoe lang duurt het voordat ik een reactie krijg op mijn ingediende bezwaar?
  Binnen vier weken na ontvangst van alle stukken, wordt uw bezwaar behandeld en krijgt u bericht van Thuisvester.